1.- INFORMACIÓ GENERAL

La present web és la de la COMPANYIA GENERAL CÀRNIA, S.A. (en endavant COMPANYIA GENERAL CÀRNIA), companyia que es dedica al sacrifici, producció i comercialització de productes carnis, entre les marques o noms comercials que utilitza hi ha el de Puigbó.

El NIF de la companyia es el número A62009485.

Vostè pot contactar amb la COMPANYIA GENERAL CÀRNIA de la següent manera:

Correu Ordinari:

C/ Longitudinal 5, nº 93 (Mercabarna)
08004-Barcelona
Espanya

Correu electrònic: info@cgcarnia.com

Tel : (+34) 93 556 48 08
Fax: (+34) 93 556 48 22

2.- CONDICIONS D’ACCÉS

L’ usuari de la web, mitjançant el seu accés i navegació per la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de conformitat amb la legislació vigent en cada moment, de les condicions de navegació establertes en la mateixa, a les condicions establertes en el present Avis Legal, així com d’acord amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’ usuari respondrà davant la COMPANYIA GENERAL CÀRNIA i/o tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pogués causar com conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’accés i navegació per la present web implica acceptar i conèixer les advertències legals que aquí es recullen. El simple accés no implica l’establiment de cap tipus de relació entre la COMPANYIA GENERAL CÀRNIA i l’usuari.

En el present avís legal es podrà realitzar, en qualsevol moment, les modificacions que la COMPANYIA GENERAL CÀRNIA consideri necessàries, amb independència de la seva finalitat , sempre i quan respecti la normativa aplicable.

La COMPANYIA GENERAL CÀRNIA podrà prohibir l’ accés a la present web a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

L’ usuari de la present web haurà abstenir-se, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat en la mateixa.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2.014 COMPANYIA GENERAL CÀRNIA, S.A. Tots els drets reservats.

Tots els continguts presents a la web, entenent aquests a títol enunciatiu i no limitat, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, o qualsevol altre element, així com l’estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa web I els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial que pertanyen a la COMPANYIA GENERAL CÀRNIA o a tercers. En aquest sentit, s’estableix que l’usuari podrà utilitzar-los únicament pel seu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar-los amb finalitats comercials ni a la seva explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització tècnica d’ enginyeria inversa, o a modificar-los, alterar-los sense la corresponent autorització prèvia per escrit del titular, exceptuant els casos en que legalment estigui permès.

Totes les publicacions, marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la present web son propietat de la COMPANYIA GENERAL CÀRNIA o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ ús o accés a la web atribueixi a l’usuari cap dret sobre les citades publicacions, marques, noms comercials i/o signes distintius ni sobre cap dels continguts que hi figuren.

4.- POLÍTICA PRIVACITAT DE LES DADES PERSONALS

Totes les dades proporcionades pels usuaris d’aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d’acord amb la normativa aplicable, i en especial de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’ ús de la present web es realitzà per compte i risc de l’usuari . La COMPANYIA GENERAL CÀRNIA no es responsabilitzarà del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquesta web.

La COMPANYIA GENERAL CÀRNIA no es responsabilitzarà de les errades i omissions que pogués contenir la present pàgina web ni tampoc serà ni podrà considerar-se responsable per qualsevol dany derivat de l’ús de la web ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que hi apareix.

La COMPANYIA GENERAL CÀRNIA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. En conseqüència, la COMPANYIA GENERAL CÀRNIA no respon per els danys i perjudicis que els referits elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

6.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Qualsevol qüestió litigiosa o, en general, controvèrsia que pugui succeir en relació amb l’ús d’aquesta web s’haurà de resoldre de conformitat a la legislació Espanyola pels Jutjats i Tribunals de Barcelona, als que les parts es sotmeten de forma expressa i renunciant al propi fur que pugui correspondre, si no es soluciona de mutu acord.